TOIMINTA

Kuvassa poika nauraa ja vieressä lapsi leikkii palikoilla. Hankkeen toimijoiden ja rahoittajan logot.

 

LaTVa-hankkeen tarkoitus

LaTVa eli Laajenevat Toimintaympäristöt ja tuki Varhaiskasvatuksessa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoittama hanke (541 115 €). Hankkeen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien eri ammattilaisten yhteistyötä luomalla uudenlainen toimintaympäristö-malli hyödyntämällä teknologioita ja parantamalla yksityisten toimijoiden mahdollisuuksia kohdentaa ja kehittää alan asiantuntijapalveluita sekä teknologioita lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi. Hankkeen toimintaa johtaa Itä-Suomen Yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian laitoksen erityispedagogiikan professori Eija Kärnä toimien yhteistyössä Kiteen kaupungin sivistystoimen ja Siun Soten eteläisen alueen sosiaali- ja perhepalveluiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeesseen osallistuvat yksityinen Siilinpiilon päiväkoti ja neuropsykiatrista valmennusta ja koulutusta tarjoava NytRatkes.

LaTVa hankkeen tavoitteet

1. Integroida varhaiskasvatukseen liittyviä palveluja ja teknologioita hyödyntäviä yrityksiä osaksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittämistä ja mallintamista sekä tuottaa yrityksille mahdollisuuksia uusien tuotteiden innovointiin ja olemassa olevien tuotteiden kehittämiseen (työpajat ja pilotoinnit).

2. Kehittää, pilotoida ja mallintaa yhdessä yritysten, varhaiskasvatuksen sekä Siun sote -toimijoiden kanssa tutkimusperustaista sekä teknologioita hyödyntävää, laajenevaa toimintaympäristöä tukea tarvitsevien lapsen kasvun tukemiseksi varhaiskasvatuksessa (toimintaympäristön rakentaminen, tukipalvelukioskin sekä tukiteknologiasalkun ja toiminnanohjauksen ohjelman pilotointi osana toimintaympäristöä).

3. Jakaa laajasti tietoa hankkeen tuloksista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

LaTVa hankkeen konkreettiset toimenpiteet

TOIMENPIDEPAKETTI 1: LAAJENEVAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN MONITOIMIJAISESTI

Hankkeen aluksi syksyllä 2019 hankkeessa toteuttiin pilottikunnan Kiteen varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä Siun soten toimijoiden alkukartoitustutkimus todetuista lasten tuen tarpeista, teknologioiden käytöstä, tukitoimien ja moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta sekä saatavilla olevista alueellisista palveluista Kiteen varhaiskasvatuksessa. Kartoituksesta kerättyjen tietojen pohjalta Kiteen varhaiskasvatusyksiköissä  on rakennettu yhdessä Siun soten sekä alueellisten yksityisten ja kolmannensektorin toimijoiden kanssa laajenevaa toimintaympäristöä. Ympäristöä rakennettaessa on huomioitu lasten oppimisvalmiuksia harjaannuttavia tekijöitä kuten fyysiseen, pedagogis-sosiaaliseen sekä kognitiiviseen toimintaympäristöön liittyviä käytänteitä, tukimateriaaleja ja -menetelmiä lasten tuen tarpeiden huomioimiseksi varhaiskasvatuksen arjessa. Jotta tukitoimet toteutuisivat lapsen toimintaympäristössä mahdollisimman tasalaatuisesti ja ennaltaehkäisevästi, hankkeessa on tunnistettu varhaiskasvatuksen toimintaympäristöstä kehitystarpeita liittyen informaation jakamiseen sekä yhteistyön rakenteisiin ja toimintatapohin. Yhteistoiminnallisen työskentelyn tuloksena on saatu kerättyä erilaisia ratkaisuja toimintaympäristön kehittämiseksi, minkä pohjalta syksyllä 2021 laaditaan parannuksia liittyen yhteistyön muotoihin, lasten tukitoimien organisointiin moniammatillisesti ja informaation jakamisen sujuvuuteen.

Käytännössä ympäristöä on rakennettu keräämällä tietoa eri toimijoilta hyvistä tutkimusperusteisista käytänteistä, välineistä ja teknologioista, joilla on mahdollista vastata pedagogisesti lapsen tuen tarpeisiin ja tuomalla niitä päiväkotien toimintaympäristöön. Lisäksi hankkeessa on rakennettu ja pilotoitu virtuaalinen tukiteknologiasalkku ja sosiaalipalvelupuhelin. Tukiteknologiasalkku sisältää tietoa ja materiaalia teknologioista, interventioista, tukimateriaaleista ja koulutuksista, joilla voidaan tukea varhaiskasvatusikäisten lasten kasvua ja oppimista laajenevassa toimintaympäristössä.  Tukiteknologiasalkun rakentamiseen ovat osallistuneet yritykset, paikalliset varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ammattilaiset jakaen hyviä käytäntöjä sekä yliopisto tuoden näyttöön perustuvia menetelmiä varhaiskasvatuksen ammattilaisten tueksi. Salkkuun pilotoidaan syksyllä 2021 varhaisen tuen työkaluja perheiden arjen hallintaan, joilla etenkin ne perheet, keiden lapset eivät ole varhaiskasvatuksen palveluiden asiakkaita, saavat myös tukea haastavien tilanteiden ehkäisyyn ja kommunikaatio vaikeuksien tukemiseen.  Sosiaalipalvelupuhelin on Siun soten ylläpitämä palvelu, johon on LaTVa-hankkeen toimesta integroitu ja pilotoitu konsultaatiopalvelu varhaiskasvatusalan ammattilaisten tueksi, kun lapsen tuen tarve sitä vaatii.

Hankkeen aikana yritykset ovat pilotoineet tuotteitaan toimintaympäristöissä. Esimerkiksi FunctionApp -yritys on kehittänyt toiminnanohjaukseen suunniteltua sovellusta yhteityössä Kiteen varhaiskasvatuksen kanssa. Tukiteknologiasalkun sisällön ja teknologioiden toimivuutta on pilotoitu Kiteen varhaiskasvatuksessa, jossa hankkeen pilottiyritykset ovat saaneet tuotekehitystä varten tutkittua tietoa palvelun toimivuudesta autenttisesssa ympäristössä. Tukiteknologiasalkun pilotoinnin jälkeen LaTVan- projektityöntekijät ovat opastaneet salkun käyttöönotossa Kiteen alueen varhaiskasvatuksen, Siun soten ja kolmannen sektorin toimijoita.  Hankkeen päätyttyä salkun ja toimintaympäristöjen ylläpito ja kehittäminen jatkuvat Kiteen varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa tuotettu tukiteknologiasalkku on saatavilla sähköisessä muodossa hankkeen jälkeen vuoteen 2026 loppuun saakka. Salkku löytyy täältä: tukiteknologiasalkku

TOIMENPIDEPAKETTI 2: LAAJENEVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA YRITYSYHTEISTYÖ

Varhaiskasvatukseen liittyviä teknologioita ja palveluja tarjoavat yritykset linkittyvät tiiviisti hankkeeseen laajenevan toimintamallin pilotoinnin kautta. Yrityksiä on kutsutaan mukaan pilottitoimintaan, jolloin yrityksille on mahdollistunut uusien tuotteiden ideointi sekä olemassa olevien tuotteiden pilotointi ja jatkokehittäminen osana hanketta. Yritysten kutsuminen mukaan hankkeeseen on mahdollistanut toimintaympäristön kehittämisen yritysyhteistyön kautta, mikä on laajentanut varhaiskasvatuksen toimialaa palveluiden kehittämisen piiriin ja tehnyt heistä merkittäviä tuotekehityksen osalta. Yritysyhteistyön pilotoiminen mahdollistaa palveluiden ja tuotteiden kehittämisen, joita ei ole varhaiskasvatuksessa ja Siun soten palveluissa saatavilla.

TOIMENPIDEPAKETTI 3 :OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS

Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseksi hankkeessa järjestetään lasten tukeen laajenevassa toimintaympäristössä liittyviä teematyöpajoja ja maakunnallisesti toteutettavia alueellisia työpajoja erilaisilla teemoilla tutkimustietoa hyödyntäen. Teematyöpajojen aiheet muodostuivat alkukyselystä saatujen tietojen pohjalta. Työpajojen tavoitteena on ollut kehittää pilottikunnan Kiteen varhaiskasvatuksen laajenevaa toimintaympäristöä yhteistyössä alueen varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien eri sektoreiden ammattilaisten kanssa. Ensimmäisen joulukuussa 2019 järjestetyn teemtyöpajan aiheena oli ”Haastava Käyttäytyminen varhaiskasvatuksen arjessaja toisen teematyöpajan aiheena ”kommunikaation ja kielellisen kehityksen tuki varhaiskasvatuksen arjessa,” mikä järjestettiin syyskuussa 2020.  Työpajatyöskentelyiden pohjalta saatiin kerättyä paljon tieto, miten varhaiskasvatuksen toimintaympäristö tulisi organisoida lapsen tuen tarpeisiin vastaamiseksi, jotta se ehkäisisi haastavaa käyttäytymistä ja tukisi lasta, jolla on kommunikaatio vaikeuksia.  Tuloksista kokosimme yhteen hyväksi havaittuja tutkimusperusteisia käytänteitä, välineitä ja menetelmiä, jotka tallennettiin tukiteknologiasalkkuun ja jaettiin Kiteen varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Kolmannessa teematyöpajassa pureuduttiin yhteistyön ja informaation jakamisen haasteisiin sekä toimintaympäristön kestävyyteen erilaisissa organisaatiomuutoksissa, jotta lapsen saama tuki olisi mahdollisimman laadukasta ja yhtenäistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Työpajoissa ammattilaiset nostivat esiin erilaisia kehitystarpeita liittyen teemaan ja esittivät hyviä käytännönläheisiä ratkaisuja, joiden pohjalta lähdetään tekemään parannuksia Kiteen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön yhdessä Kiteen kaupungin ja Siun soten toimijoiden kanssa syksyllä 2021.

Maakunnalliset toteutettavat alueelliset seminaarit järjestetään syyskuun 2021 lopulla. Seminaareihin sisältyy maakunnallinen kysely, jolla kartoitetaan varhaiskasvattajien ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan näkemyksiä alueellisista varhaiskasvatusikäisten lasten tuen tarpeista, tukitoimien riittävyydestä ja moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta.  Seminaareissa esitellään LaTVa-hankkeen tuloksia ja toimenpiteitä sekä työskennellään yhteistoiminnallisesti kyselyn tulosten ja LaTVa-mallin pohjalta. Tavoitteena on mahdollistaa LatVassa toimiviksi koettujen käytänteiden mukainen toiminta Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Tilaisuudet ovat avoimia alueen toimijoille ja ne järjestetään etäseminaareina.

Osaamista ja asiantuntijuutta kehittävät toimenpiteet sisältävät myös hankkeen koordinointiin ja toimenpiteiden/työpakettien integrointiin liittyviä tehtäviä. Hankkeen koordinointiin liittyy TKI-ryhmän säännölliset tapaamiset sekä kaikille avointen aloitusseminaarin (2019) ja loppuseminaarin (2021) järjestäminen. TKI-koordinaatioryhmässä ovat mukana projektihenkilöt Itä-Suomen yliopistosta, Kiteen kaupungista, Siun sotesta sekä yhteistyöyrityksistä. TKI-koordinaatioryhmään kutsutaan lisäksi mukaan yritysten edustajia sekä Kiteen varhaiskasvatuksen ja Siun soten esimiehiä. Koordinaatioryhmä vastaa myös kansallisten ja kansainvälisten yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä mahdollisia tulevia yhteistyöprojekteja varten.

TOIMENPIDEPAKETTI 4: SEURANTA, ARVIOINTI JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN

Hankkeen toteutumista seurataan ja tuloksia mitataan määrällisillä ja laadullisilla mittareilla läpi hankkeen toteutusajan. Arviointiin osallistuvat hankkeen toimintaan osallistuvat varhaiskasvatuksen ja Siun soten ammattilaiset sekä yritykset.

Hankkeen toiminnassa arvioidaan laajenevan toimintaympäristön yhteistyömallin kehittämisprosessia sekä malliin liittyvien tukikioskin ja tukiteknologiasalkun toimivuutta tuen tarjoamiseksi lapsille varhaiskasvatuksen arjessa. Menetelmänä mittauksissa/arvioinnissa käytetään esimerkiksi haastatteluja ja kyselylomakkeita. Projektin toteuttamista arvioidaan käyttämällä esimerkiksi itsearviointia sekä ohjausryhmän ja projektiin osallistujien palautetta.

Tulosten levittämiseksi hankkeen TKI-koordinaatioryhmä järjestää kolme alueellista kehittämistyöpajaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa sekä avoimen loppuseminaarin. Seminaareihin ja työpajoihin kutsutaan yrityksiä sekä alueen varhaiskasvatuksen ja sote-palveluja tuottavia toimijoita. Seminaarit ja työpajat edistävät hankkeen tulosten levittämistä, osallistujien verkottumista sekä yritysten tuotteiden kehittämistä. Hankkeen tuloksia levitetään seminaarien ja työpajojen lisäksi julkaisujen sekä sosiaalisen median avulla. Hankkeen sivuston osoite on www.latvahanke.fi.

LaTVa-hankkeen tulokset

1. Tietoa Pohjois-Karjalan alueen varhaiskasvatuksessa lasten tukemiseen tarvittavista palveluista ja tuotteista ja niiden kehittämistarpeista sekä yritysten ja muiden tahojen mahdollisuuksista vastata tarpeeseen.

2. Yrityksille mahdollisuuksia palvelujen ja teknologioiden pilotointiin ja kehittämiseen tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin varhaiskasvatuksessa.

3. Konkreettinen ja virtuaalinen tukiteknologiasalkku varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevien lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen

4. Tukikioskimalli varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevien lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen.

 

Kuvaaja LaTVa-hankkeen toimijoista ja vastuualueista

Kuvaaja LaTVa-hankkeen toimijoista ja vastuualueista.