TOIMINTA

 

LaTVa-hankkeen tarkoitus

LaTVa eli Laajenevat Toimintaympäristöt ja tuki Varhaiskasvatuksessa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoittama hanke (541 115 €). Hankkeen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien eri ammattilaisten yhteistyötä luomalla uudenlainen toimintaympäristö-malli hyödyntämällä teknologioita ja parantamalla yksityisten toimijoiden mahdollisuuksia kohdentaa ja kehittää alan asiantuntijapalveluita sekä teknologioita lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi. Hankkeen toimintaa johtaa Itä-Suomen Yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian laitoksen erityispedagogiikan professori Eija Kärnä toimien yhteistyössä Kiteen kaupungin sivistystoimen ja Siun Soten eteläisen alueen sosiaali- ja perhepalveluiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeesseen osallistuvat yksityinen Siilinpiilon päiväkoti ja neuropsykiatrista valmennusta ja koulutusta tarjoava NytRatkes.

LaTVa hankkeen tavoitteet

1. Integroida varhaiskasvatukseen liittyviä palveluja ja teknologioita hyödyntäviä yrityksiä osaksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittämistä ja mallintamista sekä tuottaa yrityksille mahdollisuuksia uusien tuotteiden innovointiin ja olemassa olevien tuotteiden kehittämiseen (työpajat ja pilotoinnit).

2. Kehittää, pilotoida ja mallintaa yhdessä yritysten, varhaiskasvatuksen sekä Siun sote -toimijoiden kanssa tutkimusperustaista sekä teknologioita hyödyntävää, laajenevaa toimintaympäristöä tukea tarvitsevien lapsen kasvun tukemiseksi varhaiskasvatuksessa (toimintaympäristön rakentaminen, tukipalvelukioskin sekä tukiteknologiasalkun ja toiminnanohjauksen ohjelman pilotointi osana toimintaympäristöä).

3. Jakaa laajasti tietoa hankkeen tuloksista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

LaTVa hankkeen konkreettiset toimenpiteet

TOIMENPIDEPAKETTI 1: LAAJENEVAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN MONITOIMIJAISESTI

Hankkeen aluksi syksyllä 2019 hankkeessa toetutetaan pilottikunnan Kiteen varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä Siun soten toimijoiden alkukartoitustutkimus todetuista lasten tuen tarpeista, teknologioiden käytöstä, tukitoimien ja moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta sekä saatavilla olevista alueellisista palveluista Kiteen varhaiskasvatuksessa. Hankkeen aikana kartoitus tullaan toteuttamaan laajempana koko Pohjois-Karjalaa koskevana kartoituksena. Kartoituksen avulla rakennetaan Kiteen varhaiskasvatusyksiköissä yhdessä Siun soten sekä alueellisten yksityisten ja kolmannensektorin toimijoiden kanssa laajenevaa toimintaympäristöä. Ympäristöä rakennettaessa huomioidaan fyysiseen, pedagogis-sosiaaliseen sekä kognitiiviseen toimintaympäristöön liittyvät mahdollisuudet lasten tuen tarpeen huomioimiseksi varhaiskasvatuksen arjessa.

Varhaiskasvatuksen tukipalveluja ja teknologioita tuottavia yrityksiä kutsutaan toimintaympäristön suunnittelutyöpajoihin, jolloin yrityksille mahdollistuu uusien tuoteideoiden kehittely ja olemassa olevien tuotteiden pilotointi tai edelleen kehittäminen yhdessä varhaiskasvatuksen, Siun soten ja Itä-Suomen yliopiston ammattilaisten kanssa.

Käytännössä ympäristöä rakennetaan tuomalla päiväkotien toimintaympäristöön muun muassa välineitä ja teknologiaa, joiden avulla voidaan harjaannuttaa lasten taitoja. Tämän lisäksi toimintaympäristön osana pilotoidaan varhaiskasvatuksen fyysistä ja virtuaalista tukiteknologiasalkkua, joka sisältää tietoa ja materiaalia teknologioista, interventioista, tukimateriaaleista ja koulutuksista, joilla voidaan tukea varhaiskasvatuksessa lasten kasvua ja oppimista. Tukiteknologiasalkun rakentamiseen osallistuvat yritykset, paikalliset varhiaskasvatusken parissa työskentelevät ammattilaiset jakaen hyviä käytäntöjä sekä yliopisto tuoden näyttöön perustuvia menetelmiä varhaiskasvatuksen ammattilaisten tueksi.

Yritykset voivat pilotoida tuotteitaan toimintaympäristöissä ja salkussa. Esimerkiksi Nyt Ratkes -yritys pilotoi toiminnanohjaukseen suunniteltua sovellusta Kiteen varhaiskasvatuksessa. Tukiteknologiasalkun sisällön ja teknologioiden toimivuutta pilotoidaan Kiteellä yksityisessä päiväkodissa, Siilinpiilossa, jolloin yritykset saavat tuotekehitystä varten tutkittua tietoa palvelun toimivuudesta autenttisesssa ympäristössä. Pilotoinnin jälkeen salkkua kierrätetään Kiteen muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Hankkeen päätyttyä salkun ja toimintaympäristöjen ylläpito ja kehittäminen jatkuvat Kiteen varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa tuotettu tukiteknologiasalkku on saatavilla sähköisessä muodossa hankkeen jälkeen vuoteen 2026 loppuun saakka.

TOIMENPIDEPAKETTI 2: LAAJENEVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA YRITYSYHTEISTYÖ

Varhaiskasvatukseen liittyviä teknologioita ja palveluja tarjoavat yritykset linkittyvät tiiviisti hankkeeseen laajenevan toimintamallin pilotoinnin kautta. Yrityksiä kutsutaan mukaan  teematyöpajoihin, jolloin yrityksille mahdollistuu uusien tuotteiden ideointi sekä olemassa olevien tuotteiden pilotointi ja jatkokehittäminen osana hanketta. Yritysten kutsuminen mukaan hankkeeseen mahdollistaa toimintaympäristön kehittämisen palveluilla ja tuotteilla, joita ei ole varhaiskasvatuksessa ja Siun soten palveluissa saatavilla.

TOIMENPIDEPAKETTI 3 :OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS

Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseksi hankkeessa järjestetään laajenevaan toimintaympäristöön ja lasten tukeen liittyviä Kiteellä järjestettäviä teematyöpajoja ja maakunnallisesti toteutettavia alueellisia työpajoja erilaisilla teemoilla tutkimustietoa hyödyntäen. Teematyöpajojen tavoitteena on kehittää pilottikunnan Kiteen varhaiskasvatuksen laajenevaa toimintaympäristöä yhteistyössä alueen varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien eri sektoreiden ammattilaisten kanssa. Ensimmäinen teematyöpaja järjestetään 11.12.2019 Kiteen koulukeskuksessa, jossa aiheena on Haastava Käyttäytyminen varhaiskasvatuksen arjessa.

Teematyöpajojen lisäksi järjestetään kaikille avoimia alueellisia seminaareja eri puolilla Pohjois-Karjalaa, joiden kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen alan tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä maakunnan alueella toimivat varhaiskasvatuksen,  Siun soten henkilöstö sekä kolmannen sektorin toimijat. Alueellisten seminaarien tavoitteena on tarjota yrityksille mahdollisuus kehittää tuotteitaan monitoimijaisesti sekä vahvistaa työpajoissa kehitettyjen ideoiden ja osaamisen hyödyntämistä yrityksissä sekä muissa osallistuvissa organisaatioissa. Alueelliset seminaarit ovat avoimia ja tilaisuuksiin järjestetään etäyhteys aina kun mahdollista.

Teematyöpajoja järjestetään hankkeen toimintavuosina 2019-2021 sekä alueellisia seminaareja Pohjois-Karjalan alueella vuonna 2021. Työpajojen teemoina ovat muun muassa fyysinen toimintaympäristö lapsen kasvun tukena, pedagogiset ja terapeuttiset toimintamallit ja interventiot tukea tarvitseville lapsille sekä teknologian merkitys tukea tarvitsevien lasten kasvun ja oppimisen edistämisessä.

Osaamista ja asiantuntijuutta kehittävät toimenpiteet sisältävät myös hankkeen koordinointiin ja toimenpiteiden/työpakettien integrointiin liittyviä tehtäviä. Hankkeen koordinointiin liittyy TKI-ryhmän säännölliset tapaamiset sekä kaikille avointen aloitusseminaarin (2019) ja loppuseminaarin (2021) järjestäminen. TKI-koordinaatioryhmässä ovat mukana projektihenkilöt Itä-Suomen yliopistosta, Kiteen kaupungista, Siun sotesta sekä yhteistyöyrityksistä. TKI-koordinaatioryhmään kutsutaan lisäksi mukaan yritysten edustajia sekä Kiteen varhaiskasvatuksen ja Siun soten esimiehiä. Koordinaatioryhmä vastaa myös kansallisten ja kansainvälisten yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä mahdollisia tulevia yhteistyöprojekteja varten.

TOIMENPIDEPAKETTI 4: SEURANTA, ARVIOINTI JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN

Hankkeen toteutumista seurataan ja tuloksia mitataan määrällisillä ja laadullisilla mittareilla läpi hankkeen toteutusajan. Arviointiin osallistuvat hankkeen toimintaan osallistuvat varhaiskasvatuksen ja Siun soten ammattilaiset sekä yritykset.

Hankkeen toiminnassa arvioidaan laajenevan toimintaympäristön yhteistyömallin kehittämisprosessia sekä malliin liittyvien tukikioskin ja tukiteknologiasalkun toimivuutta tuen tarjoamiseksi lapsille varhaiskasvatuksen arjessa. Menetelmänä mittauksissa/arvioinnissa käytetään esimerkiksi haastatteluja ja kyselylomakkeita. Projektin toteuttamista arvioidaan käyttämällä esimerkiksi itsearviointia sekä ohjausryhmän ja projektiin osallistujien palautetta.

Tulosten levittämiseksi hankkeen TKI-koordinaatioryhmä järjestää kolme alueellista kehittämistyöpajaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa sekä avoimen loppuseminaarin. Seminaareihin ja työpajoihin kutsutaan yrityksiä sekä alueen varhaiskasvatuksen ja sote-palveluja tuottavia toimijoita. Seminaarit ja työpajat edistävät hankkeen tulosten levittämistä, osallistujien verkottumista sekä yritysten tuotteiden kehittämistä. Hankkeen tuloksia levitetään seminaarien ja työpajojen lisäksi julkaisujen sekä sosiaalisen median avulla. Hankkeen sivuston osoite on www.latvahanke.fi.

LaTVa-hankkeen tulokset

1. Tietoa Pohjois-Karjalan alueen varhaiskasvatuksessa lasten tukemiseen tarvittavista palveluista ja tuotteista ja niiden kehittämistarpeista sekä yritysten ja muiden tahojen mahdollisuuksista vastata tarpeeseen.

2. Yrityksille mahdollisuuksia palvelujen ja teknologioiden pilotointiin ja kehittämiseen tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin varhaiskasvatuksessa.

3. Konkreettinen ja virtuaalinen tukiteknologiasalkku varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevien lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen

4. Tukikioskimalli varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevien lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen.

 

Kuvaaja LaTVa-hankkeen toimijoista ja vastuualueista