TOIMINTA

Kuvassa poika nauraa ja vieressä lapsi leikkii palikoilla. Hankkeen toimijoiden ja rahoittajan logot.

 

LaTVa-hankkeen tarkoitus

LaTVa eli Laajenevat Toimintaympäristöt ja tuki Varhaiskasvatuksessa oli Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoittama hanke (541 115 €). Hankkeen tarkoituksena oli kehittää varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien eri ammattilaisten yhteistyötä luomalla uudenlainen toimintaympäristö-malli hyödyntämällä teknologioita ja parantamalla yksityisten toimijoiden mahdollisuuksia kohdentaa ja kehittää alan asiantuntijapalveluita sekä teknologioita lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi. Hankkeen toimintaa johti Itä-Suomen Yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian laitoksen erityispedagogiikan professori Eija Kärnä toimien yhteistyössä Kiteen kaupungin sivistystoimen ja Siun Soten eteläisen alueen sosiaali- ja perhepalveluiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeesseen osallistuvat yksityinen Siilinpiilon päiväkoti ja neuropsykiatrista valmennusta ja koulutusta tarjoava FunctionApp oy.

LaTVa hankkeen tavoitteet

1. Integroida varhaiskasvatukseen liittyviä palveluja ja teknologioita hyödyntäviä yrityksiä osaksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittämistä ja mallintamista sekä tuottaa yrityksille mahdollisuuksia uusien tuotteiden innovointiin ja olemassa olevien tuotteiden kehittämiseen (työpajat ja pilotoinnit).

2. Kehittää, pilotoida ja mallintaa yhdessä yritysten, varhaiskasvatuksen sekä Siun sote -toimijoiden kanssa tutkimusperustaista sekä teknologioita hyödyntävää, laajenevaa toimintaympäristöä tukea tarvitsevien lapsen kasvun tukemiseksi varhaiskasvatuksessa (toimintaympäristön rakentaminen, tukipalvelukioskin sekä tukiteknologiasalkun ja yritysten tuotteiden pilotointi osana toimintaympäristöä).

3. Jakaa laajasti tietoa hankkeen tuloksista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisää tuloksista: Aavikko, L., Pihlainen, K. & Kärnä, E. (toim). (2022). Yhdessä kehittäen, tietoa jakaen ja tukea yhteensovittaen. LaTVa-hankkeen loppuraportti. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4484-9

LaTVa hankkeen konkreettiset toimenpiteet

TOIMENPIDEPAKETTI 1: LAAJENEVAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN MONITOIMIJAISESTI

Hankkeen aluksi syksyllä 2019 hankkeessa toteuttiin pilottikunnan Kiteen varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä Siun soten toimijoiden alkukartoitustutkimus todetuista lasten tuen tarpeista, teknologioiden käytöstä, tukitoimien ja moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta sekä saatavilla olevista alueellisista palveluista Kiteen varhaiskasvatuksessa. Kartoituksesta kerättyjen tietojen pohjalta Kiteen varhaiskasvatusyksiköissä  on rakennettu yhdessä Siun soten sekä alueellisten yksityisten ja kolmannensektorin toimijoiden kanssa laajenevaa toimintaympäristöä. Ympäristöä rakennettaessa on huomioitu lasten oppimisvalmiuksia harjaannuttavia tekijöitä kuten fyysiseen, pedagogis-sosiaaliseen sekä kognitiiviseen toimintaympäristöön liittyviä käytänteitä, tukimateriaaleja ja -menetelmiä lasten tuen tarpeiden huomioimiseksi varhaiskasvatuksen arjessa. Jotta tukitoimet toteutuisivat lapsen toimintaympäristössä mahdollisimman tasalaatuisesti ja ennaltaehkäisevästi, hankkeessa on tunnistettu varhaiskasvatuksen toimintaympäristöstä kehitystarpeita liittyen informaation jakamiseen sekä yhteistyön rakenteisiin ja toimintatapohin. Yhteistoiminnallisen työskentelyn tuloksena on saatu kerättyä erilaisia ratkaisuja toimintaympäristön kehittämiseksi, minkä pohjalta syksyllä 2021 laadittiin parannuksia liittyen yhteistyön muotoihin, lasten tukitoimien organisointiin moniammatillisesti ja informaation jakamisen sujuvuuteen.

Käytännössä ympäristöä on rakennettu keräämällä tietoa eri toimijoilta hyvistä tutkimusperusteisista käytänteistä, välineistä ja teknologioista, joilla on mahdollista vastata pedagogisesti lapsen tuen tarpeisiin ja tuomalla niitä päiväkotien toimintaympäristöön. Lisäksi hankkeessa on rakennettu ja pilotoitu virtuaalinen tukiteknologiasalkku ja sosiaalipalvelupuhelin. Tukiteknologiasalkku sisältää tietoa ja materiaalia teknologioista, interventioista, tukimateriaaleista ja koulutuksista, joilla voidaan tukea varhaiskasvatusikäisten lasten kasvua ja oppimista laajenevassa toimintaympäristössä.  Tukiteknologiasalkun rakentamiseen ovat osallistuneet yritykset, paikalliset varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ammattilaiset jakaen hyviä käytäntöjä sekä yliopisto tuoden näyttöön perustuvia menetelmiä varhaiskasvatuksen ammattilaisten tueksi.

Sosiaalipalvelupuhelin on Siun soten ylläpitämä palvelu, jonka kehittämiseen ja mainostamiseen LaTVa-hanke osallistui.

Hankkeen aikana yritykset ovat pilotoineet tuotteitaan toimintaympäristöissä. Esimerkiksi FunctionApp -yritys on kehittänyt toiminnanohjaukseen suunniteltua sovellusta yhteityössä Kiteen varhaiskasvatuksen kanssa. Tukiteknologiasalkun sisällön ja teknologioiden toimivuutta on pilotoitu Kiteen varhaiskasvatuksessa, jossa hankkeen pilottiyritykset ovat saaneet tuotekehitystä varten tutkittua tietoa palvelun toimivuudesta autenttisesssa ympäristössä. Tukiteknologiasalkun pilotoinnin jälkeen LaTVan- projektityöntekijät ovat opastaneet salkun käyttöönotossa Kiteen alueen varhaiskasvatuksen, Siun soten ja kolmannen sektorin toimijoita.  Hankkeen päätyttyä salkun ja toimintaympäristöjen ylläpito ja kehittäminen jatkuvat Kiteen varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa tuotettu tukiteknologiasalkku on saatavilla sähköisessä muodossa hankkeen jälkeen vuoteen 2026 loppuun saakka. Salkku löytyy täältä: tukiteknologiasalkku

TOIMENPIDEPAKETTI 2: LAAJENEVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA YRITYSYHTEISTYÖ

Varhaiskasvatukseen liittyviä teknologioita ja palveluja tarjoavat yritykset linkittyvät tiiviisti hankkeeseen laajenevan toimintamallin pilotoinnin kautta. Yrityksiä on kutsuttiin mukaan pilottitoimintaan, jolloin yrityksille on mahdollistunut uusien tuotteiden ideointi sekä olemassa olevien tuotteiden pilotointi ja jatkokehittäminen osana hanketta. Yritysyhteistyökumppaneina toimivat: Päiväkoti Siilinpiilo , FunctionApp Oy, Digiseikkailu Oy ja Happia Oy yhteisellä tuotteella DigiBreikki sekä Outloud Oy Eläinten juhlat– tuotteella.
Yritysten kutsuminen mukaan hankkeeseen on mahdollistanut toimintaympäristön kehittämisen yritysyhteistyön kautta. Yritysyhteistyön pilotoiminen mahdollisti palveluiden ja tuotteiden kehittämisen, joita ei ollut varhaiskasvatuksessa ja Siun soten palveluissa saatavilla.

TOIMENPIDEPAKETTI 3 :OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS

Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseksi hankkeessa järjestetään lasten tukeen laajenevassa toimintaympäristössä liittyviä teematyöpajoja ja maakunnallisesti toteutettavia alueellisia työpajoja erilaisilla teemoilla tutkimustietoa hyödyntäen. Teematyöpajojen aiheet muodostuivat alkukyselystä saatujen tietojen pohjalta. Työpajojen tavoitteena on ollut kehittää pilottikunnan Kiteen varhaiskasvatuksen laajenevaa toimintaympäristöä yhteistyössä alueen varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien eri sektoreiden ammattilaisten kanssa. Ensimmäisen joulukuussa 2019 järjestetyn teemtyöpajan aiheena oli ”Haastava Käyttäytyminen varhaiskasvatuksen arjessaja toisen teematyöpajan aiheena ”kommunikaation ja kielellisen kehityksen tuki varhaiskasvatuksen arjessa,” mikä järjestettiin syyskuussa 2020.  Työpajatyöskentelyiden pohjalta saatiin kerättyä paljon tieto, miten varhaiskasvatuksen toimintaympäristö tulisi organisoida lapsen tuen tarpeisiin vastaamiseksi, jotta se ehkäisisi haastavaa käyttäytymistä ja tukisi lasta, jolla on kommunikaatio vaikeuksia.  Tuloksista kokosimme yhteen hyväksi havaittuja tutkimusperusteisia käytänteitä, välineitä ja menetelmiä, jotka tallennettiin tukiteknologiasalkkuun ja jaettiin Kiteen varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Kolmannessa teematyöpajassa pureuduttiin yhteistyön ja informaation jakamisen haasteisiin sekä toimintaympäristön kestävyyteen erilaisissa organisaatiomuutoksissa, jotta lapsen saama tuki olisi mahdollisimman laadukasta ja yhtenäistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Työpajoissa ammattilaiset nostivat esiin erilaisia kehitystarpeita liittyen teemaan ja esittivät hyviä käytännönläheisiä ratkaisuja, joiden pohjalta kehitettiin Kiteen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön yhdessä Kiteen kaupungin ja Siun soten toimijoiden kanssa syksyllä 2021.

Maakunnallisesti toteutettavat alueelliset seminaarit järjestettiin syyskuun 2021 lopulla. Seminaareihin sisältyi maakunnallinen kysely, jolla kartoitettiin varhaiskasvattajien ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan näkemyksiä alueellisista varhaiskasvatusikäisten lasten tuen tarpeista, tukitoimien riittävyydestä ja moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta.  Seminaareissa esiteltiin LaTVa-hankkeen tuloksia ja toimenpiteitä sekä työskenneltiin yhteistoiminnallisesti kyselyn tulosten ja LaTVa-mallin pohjalta. Näin mahdollistettiin LatVassa toimiviksi koettujen käytänteiden mukainen toiminta Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Osaamista ja asiantuntijuutta kehittävät toimenpiteet sisältälsivät myös hankkeen koordinointiin ja toimenpiteiden/työpakettien integrointiin liittyviä tehtäviä. Hankkeen koordinointiin liittyi TKI-ryhmän säännölliset tapaamiset sekä kaikille avointen aloitusseminaarin (2019) ja loppuseminaarin (2021) järjestäminen. TKI-koordinaatioryhmässä olivat mukana projektityöntekijät ja hankkeen toimijat Itä-Suomen yliopistosta, Kiteen kaupungista, Siun sotesta sekä yhteistyöyrityksistä.

TOIMENPIDEPAKETTI 4: SEURANTA, ARVIOINTI JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN

Hankkeen toteutumista seurataan ja tuloksia arvioitiin kyselyin läpi hankkeen toteutusajan. Arviointiin osallistuvat hankkeen toimintaan osallistuvat varhaiskasvatuksen ja Siun soten ammattilaiset sekä yritykset.

Tulosten levittämiseksi hanke järjesti kaksi alueellista kehittämistyöpajaa Siun soten pohjoisen sekä keskisen ja läntisen alueen soten ja varhaiskasvatuksen toimijoille sekä avoimen loppuseminaarin 29.11.2021.  hankkeen tulosten levittämiseksi ja osallistujien verkostautumisen lisäämiseksi. Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista on kerrottu laajemmin loppuraportista, joka on vapaasti tutustuttavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4484-9

LaTVa-hankkeen tulokset

1. Koottu tieto ja malli (Aavikko, Pihlainen & Kärnä 2022) varhaiskasvatuksessa lasten tukemiseen tarvittavista palveluista ja tuotteista sekä niiden kehittämistarpeista ja yritysten sekä muiden tahojen mahdollisuuksista vastata tarpeeseen voidaan hyödyntää laajemmin maakunnassa.
2. Virtuaalinen tukiteknologiasalkku , jossa tietoa ja materiaaleja lasten erilaisten tuen tarpeita huomioimiseen varhaiskasvatuksen ja soten arjessa sekä kokoamaan yhteen käytettyjä menetelmiä
3. Sosiaalipalvelupuhelin ja sosiaali- ja terveydenhuollon  ammattilaisten jalkautuminen varhaiskasvatuksen arkeen mahdollistivat tiiviimmän yhteistyön varhaiskasvatuksen ja Siun soten ammattilaisten kesken hankkeen päättymisen jälkeenkin.
4. Yritysyhteistyö madaltaa kynnystä varhaiskasvatuksen, Siun soten ammattilaisten ja yritysten kesken tehdä yhteistyötä palvelujen ja teknologioiden yhteiskehittämiseksi hankkeen päätyttyä.

Lisää tuloksista: Aavikko, L., Pihlainen, K. & Kärnä, E. (toim). (2022). Yhdessä kehittäen, tietoa jakaen ja tukea yhteensovittaen. LaTVa-hankkeen loppuraportti. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4484-9